Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) raamatupidamine    

Äriseadustiku kohaselt võib Eestis ettevõtlusega tegeleda iga teovõimeline isik. Vastavalt Äriseadustikule ei vaja füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi FIE) tegevuse alustamisel põhikirja.

FIE on talle kuuluva vara omanik, ning tal on vara valdamise, kasutamise ja käsutamise ainuõigus. Raamatupidamise seaduse § 2 lõige 6 sätestab FIE raamatupidamiskohustuse, mille kohaselt võib FIE pidada kassapõhist raamatupidamisarvestust, välja arvatud juhul, kui ettevõtluse eelmise aasta realiseerimise netokäive ületab Käibemaksu seaduses maksukohustuslaseks registreerimise määra. Tulenevalt FIE raamatupidamise ja selle aruandluse erisustest, koostame füüslisest isikust ettevõtja aastaaruande ka ühekordse lepingulise tööna.

Teenuste hind sõltub teenuste mahust, kuid üldjuhul ei ole see väiksem kui 35 eurot kuus.